1, Bảng màu vải cotton 4 chiều

2, Bảng màu vải Cotton 100

3, Bảng màu vải Lacoste 4 chiều